logo

инж. Мартин Георгиев

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специализация: Строителни конструкции

Професионална квалификация: Строителен инженер-конструктор

Член на КИИП, с пълна проектантска правоспособност и регистрационен № 15153

Работи по специалността от 2004г

Управител на проектантско бюро МАГ ПРОЕКТ.