logo

За възложители

77465-3D_Architecture_Design_Vol_2_No_5

Преди да се започне с проектирането, всеки възложител трябва да притежава следните документи:

 1. Нотариаен акт
 2. Скица за имота от действащ регулационен и кадастрален план. Услугата се извършва от местната агенцията по геодезия, картография и кадастър или община.Регистрираните нотариуси също имат право да изваждат скици от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. Имотните скици вече са безсрочни.Срокът за издаване от АГКК е от 3 до 14 дни.
 3.  Виза за проектиране – скица с указан начин на застрояване. Представлява извадка от действащия подробен устройствен план на населеното място или квартала с обхват на поземления имот и съседните му поземлени имоти. Необходима е за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от експлоатационните дружества на електроразпределение, водоснабдяване и канализация и др. На нея са означени съществуващите сгради и постройки в поземления имот и в съседните му имоти и са нанесени линиите на застрояване и допустимите височини. Посочват се технико-икономическите показатели, които трябва да се спазват, плътност и интензивност на застрояване, минимално озеленяване и височина на сградата. Издава се от главния архитект на съответната община и срокът и на валидност е 6 месеца. Срокът за издаване на виза за проектиране е 14 дни.
 4. Предварителен договор (становище) за присъединяване към електрическата мрежа. /сключва се с местното електроразпределително дружество – заявяват се мощностите, необходими за обекта./ Срокът за издаване е 30 дни
 5. Предварителен договор (становище) за присъединяване към системата на “ВиК” /сключва се с местното ВиК дружество/. Срокът и за издаване е 30 дни.
 6. Геодезическо заснемане на парцела. Служи за основа на проектирането на сградата, като в него се посочват всички теренни и ситуационни подробности в и около даден имот. Може да бъде направено от наш геодезст.

 

Следва изготвяне на инвестиционните проекти:

– Идеен проект по част Архитектура – начин на застрояване, разпределения на всички нива, характерни разрези.

– Технически проект в обем и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, разработен за избрания от Възложителя вариант и съдържащ следните части:

 • Част Архитектура
 • Част Конструктивна
 • Част Електро
 • Част ВиК
 • Част ОВК ( отопление, вентилация и климатизация)
 • Геология
 • Геодезическо заснемане, вертикална планировка и трасировъчен план
 • Проект Енергийна ефективност + оценка
 • Паркоустройство и благоустройство (озеленяване)
 • Пожарна безопасност (ПБ)
 • План за безопасност и здраве (ПБЗ)
 • План за управление на отпадъците (ПУСО)

Инвестиционните проекти съдържат цялата необходима информация за извършване на строителните и строително-монтажните работи. Точното им изпълнение ще гарантира реализирането на целта Ви като собственик и възложител. 

След изготвянето на инвестиционните проекти следва издаване на разрешение за строеж.
За получаване на разрешение за строеж възложителя подава Заявление до главния архитект на общината (района). Към заявлението се прилагат следните документи:
1. Документ за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството на възложител.
2. Виза за проектиране в случаите, когато тя е задължителна.
3. Три копия от съгласувания и одобрен инвестиционен проект с изключение на строежите по чл.147 от ЗУТ
4. ОСИП(оценка за съответствие на инвестиционен проект) с изключение на строежите от шеста категория
5. Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност, ако строежът е първа, втора или трета категория.
6. Административен акт, който в зависимост от вида и големината на строежа се изисква по ЗООС (Закон за опазване на околната среда), например решение по оценка на въздействие върху околната среда.
7. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
8. Специални разрешителни, изискуеми по специални закони.

Преди разрешаване на строителството възложителят трябва да получи разрешение за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност. Разрешението се издава от общинските органи по озеленяване въз основа на констативен акт за наличната дървесна растителност.
Разрешението за строеж се издава от главния архитект на общината (района). Това става едновременно с одобряването на инвестиционния проект, когато е поискано в заявлението. Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от постъпване на писменото заявление, когато има одобрен инвестиционен проект.