logo

Преработвателен и логистичен център в УПИ XIII-765, кв. 42, гр. Бургас

Обект: Преработвателен и логистичен център за складиране на зеленчукова продукция в УПИ XIII-765, кв. 42 по ПУП – ПРЗ на ПЗ „Север“, гр. Бургас

Архитектура: “АРХЛАЙН – НИКОЛОВ” ЕООД

Конструкции: инж. Мартин Георгиев

Изпълнител: ХИТ СТРОЙ К ЕООД

Дата: October 27, 2020