logo

Жилищна сграда в м. “В.з. Градище”, р-н “Панчарево”, гр.София

Обект: Жилищна сграда в ПИ с индетификатор 55419.6950.639 по КК и КР с. Панчарево, м. “В.з. Градище”, р-н “Панчарево”

Архитектура: арх. Марина Игнатова

Конструкции: инж. Ангел Тодоров

Строител:

Дата: July 21, 2016