logo

Вилно селище, м. “Буджака”, гр. Созопол

Обект: Вилни сгради в УПИ XIII-7.682, м.“Буджака“, гр.Созопол.

Архитектура: арх. Гергина Симеонова

Конструкции: инж. Мартин Георгиев

Строител:

Дата: April 28, 2022